1RI1_City_center_concept_2

Градоустройството или смяна на статут е изключително сложна и продължителна около година и половина процедура в процеса, на която се укомплектоват следните документи:
1. Геодезическо заснемане на имота
2. Копие на Нотариален акт
3. Скица на имота М 1:1000 с координати на ъгли
4. Скица на имота М 1:5000 и 1:10 000
5. Регистър на съседи
6. Закупуване на индентификатори за новообразувани имоти и трасета
7. Нотариално заверена декларация за единствен собственик и съгласието му за промяна на статута
8. Нотариално заверено пълномощно за водене на преписка, подаване на документи по образец
9. Задание за изработка на ПУП – ПРЗ съдържащо следните проекти: бъдъщо градоустройство, Предвиден начин за вик захранване на обекта, Предвиден начин за ел. Захранване на обекта, предложение за образуване на пътна връзка, възможни сервитути и довеждащи трасета.
10. Уведомление на ОВОС с приложение за технологичен процес към :
община , кметство и две независими медии, едната от които да е местна
11. Одобрение от РЗИ Пловдив на бъдъща площадка
12. При технология увреждаща околната среда лли капацитети на производства въздействащи върху околна среда се изработва специализирана екологична експертиза към ОВОС.
13. Удостоверение за поливност
14. Акт за категоризация
15. Комисия по чл. 17 /В София ако е четвърта категория на поливност
16. Част архитектура – градоустройство Правоспособности, записка и чертеж
17. Част пътна: Правоспособност записка и чертеж
18. Част Трасировъчен план с координати на трасета и изработка на парцеларни планове
19. Част Ел: Предварително писмо Правоспособности, записка и чертеж
20. Част ВиК, Правоспособности, записка и чертеж
21. Изработка на акт за промяна на кадастрална карта към Кадастър Пловдив
22. Подаване на окончателните документи за заповед – такса към Министерство на земеделието и храните за промяна статут на земята
23. При засегнати горски територии са необходими докумени утвърждаващи площадка за отчуждение от горсик фонд.
24. При засегнати други територии със специален статут като речни, напоителни канали и други подобни са необходми съответни специфични документи.